INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

Deze inschrijvingsvoorwaarden zijn van toepassing op de inschrijving voor al onze EHBO cursussen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Elitas Medical.

AANMELDING EHBO CURSUS

De aspirant cursist kan de inschrijving voor een EHBO cursus verzorgen via de website www.elitas.nl.
De inschrijving wordt per omgaande via het door de inschrijver opgegeven e-mailadres bevestigd.

DEELNAMEKOSTEN

De deelnamekosten worden per cursus vastgesteld. Een cursist is ingeschreven op het moment van bevestiging van de inschrijving. Op dat moment ontstaat ook de financiële verplichting van de cursist m.b.t. het cursusgeld. De financiële verplichting van de cursist ten opzichte van Elitas Medical vervalt niet door het niet bezoeken van de (volledige) cursus. 

HET CERTIFICAAT

Het cursuscertificaat wordt door de cursist ontvangen wanneer deze zijn of haar competenties heeft gehaald. Dit wordt getoetst door de instructeur van de cursus aan de hand van de hiertoe geldende criteria.  Is er sprake van een af te nemen examen door derden, dan wordt het certificaat pas verstrekt na het behalen van dit examen.

KLACHTEN

Indien een cursist een klacht heeft naar aanleiding van de cursus, waardoor de cursus niet met goed gevolg kon worden afgerond, wordt de cursist verzocht contact op te nemen met Elitas Medical. Is er sprake van een gegrond bezwaar dan zal Elitas Medical in afstemming met de cursist een ander moment creëren waarop de cursus kan worden overgedaan. Wanneer het bezwaar zich richt tegen de instructeur, zal voor het opnieuw doen van de cursus een andere instructeur worden ingezet. 

BEWIJS VAN DEELNAME

Een aantal cursussen wordt afgerond met een bewijs van deelname. Dit bewijs van deelname wordt toegekend door de instructeur van de cursus, waarbij slechts de aanwezigheid van de cursist in acht wordt genomen. Aanwezigheid wordt bijgehouden met presentielijsten die de cursist bij aankomst dient te tekenen. In geen geval kan dit bewijs van deelname worden aangemerkt als cursuscertificaat. Een bewijs van deelname wordt niet toegekend wanneer de cursist meer dan 20% van de tijd afwezig is geweest.

ANNULERING DOOR Elitas Medical

Elitas Medical heeft het recht zonder opgave van redenen de cursus te annuleren, de datum te wijzigen of deelname van een cursist te weigeren, in welke gevallen het recht ontstaat op terugbetaling van het volledige aan Elitas Medical betaalde bedrag.

Elitas Medical zal (behoudens overmacht situaties) uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de cursus de cursist berichten over de annulering.

ANNULERING DOOR DE CURSIST

Annuleringen dienen altijd schriftelijk of via e-mail te gebeuren. In geval van annulering is men altijd € 35,00 administratiekosten verschuldigd. Bij annulering tot één maand voor aanvang van de eerste cursusdag ontvangt men volledige restitutie van het inschrijfgeld. Bij annulering tot één week voor aanvang van de eerste cursusdag is men 50% inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering binnen een week voor aanvang van de cursus en in geval de cursist na aanvang van de cursus deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.Op de te restitueren bedragen worden de administratiekosten in mindering gebracht. Is het cursusgeld nog niet voldaan, dan is de cursist alsnog verplicht conform deze inschrijvingsvoorwaarden het cursusgeld te voldoen.

Volledige restitutie van het inschrijfgeld is te allen tijde mogelijk in geval er sprake is van overlijden of ernstige ziekte van uzelf, familieleden in 1e of 2e graad of huisgenoten, of in geval er sprake is van een medisch noodzakelijke ingreep die uzelf, uw partner of uw kind onverwacht moet ondergaan.

In het geval dat een cursist niet deel kan nemen aan een cursus, ongeacht de reden,  en op een later tijdstip dezelfde soort cursus bij Elitas Medical volgt is in tegenstelling tot deze inschrijvingsvoorwaarden niet opnieuw cursusgeld verschuldigd. Wel zullen altijd de € 35,00 administratiekosten in rekening gebracht worden.

In geval van bijzondere omstandigheden beslist Elitas Medical over eventuele restitutie van cursusgeld. 

AANSPRAKELIJKHEID Elitas medical

Elitas Medical aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens cursist voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering over gaat.

Elitas Medical is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

Elitas Medical zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de cursist de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Met ingang van 1 oktober 2004 zijn alle houders van een geldig EHBO-diploma van het Rode Kruis zonder extra kosten verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen.

WIJZIGING INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

Elitas Medical is gerechtigd deze inschrijvingsvoorwaarden te wijzigen.

KLACHTEN

Indien u een klacht heeft of u bent van mening dat Elitas Medical de verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, niet of in onvoldoende mate nakomt, dan vragen wij u telefonisch dan wel schriftelijk contact op te nemen met Elitas Medical om samen tot een oplossing te komen.

Elitas Medical
Archimedesbaan 13 
3439 ME Nieuwegein
030 – 711 33 34
info@elitas.nl

Elitas Medical is onderdeel van de Elitas Groep BV, Archimedesbaan 13, 3439 ME, Nieuwegein

Voor zover deze inschrijvingsvoorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden van Elitas Groep gelden deze inschrijvingsvoorwaarden.

Meer weten over ons? Kijk ook op deze pagina’s: privacy verordening & actueel.