INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

Deze inschrijvingsvoorwaarden zijn van toepassing op de inschrijving voor al onze EHBO cursussen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Elitas Medical.

Inschrijvingsvoorwaarden ELITAS GROEP

Deze inschrijvingsvoorwaarden zijn van toepassing op de inschrijving voor al onze cursussen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Elitas Groep. De cursussen van Elitas Groep worden gegeven onder de werknamen Elitas Medical en Elitas BHV.


AANMELDING CURSUS

Er wordt onderscheid gemaakt tussen cursussen op open inschrijving voor particulieren en (maatwerk) cursussen voor bedrijven, veelal op basis van een offerte en overeenkomst.

De inschrijving wordt per omgaande via het door de inschrijver opgegeven e-mailadres bevestigd. Na aanmelding heeft de cursist (particulier) 14 dagen bedenktijd. Deze bedenktijd geldt niet voor bedrijven en instellingen.


DEELNAMEKOSTEN

Particulieren/open inschrijving:
De deelnamekosten worden per cursus vastgesteld. Een cursist is ingeschreven op het moment van bevestiging van de inschrijving. Op dat moment ontstaat ook de financiële verplichting van de cursist m.b.t. het cursusgeld. De financiële verplichting van de cursist ten opzichte van Elitas Groep vervalt niet door het niet bezoeken van de (volledige) cursus. De cursist dient het gehele cursusbedrag te hebben betaald voor aanvang van de cursus. 

Bedrijven:
Met bedrijven wordt een overeenkomst gesloten ter uitvoering van een of meerder cursussen, veelal voor meerdere jaren. In de overeenkomst zijn de betalingscondities opgenomen en de voorwaarden van inschrijving en annulering. Het is ten alle tijden mogelijk om een deelnemer aan een cursus te laten vervangen door een collega.
Bedrijven ontvangen een factuur met een betalingstermijn van 14 dagen.
 

 HET CERTIFICAAT

Het cursuscertificaat wordt door de cursist ontvangen wanneer deze zijn of haar competenties heeft gehaald. Dit wordt getoetst en vastgelegd door de instructeur van de cursus aan de hand van de hiertoe geldende criteria.  

BEWIJS VAN DEELNAME

Een aantal cursussen wordt afgerond met een bewijs van deelname. Dit bewijs van deelname wordt toegekend door de instructeur van de cursus, waarbij slechts de aanwezigheid van de cursist in acht wordt genomen. Aanwezigheid wordt bijgehouden met presentielijsten die de cursist bij aankomst dient te tekenen. In geen geval kan dit bewijs van deelname worden aangemerkt als cursuscertificaat. Een bewijs van deelname wordt niet toegekend wanneer de cursist meer dan 20% van de tijd afwezig is geweest.
 

ANNULERING DOOR Elitas GROEP

Elitas Groep heeft het recht zonder opgave van redenen de cursus te annuleren, de datum te wijzigen of deelname van een cursist te weigeren, in welke gevallen het recht ontstaat op terugbetaling van het volledige aan Elitas Groep betaalde bedrag. 

Elitas Groep zal (behoudens overmacht situaties) uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de cursus de cursist berichten over de annulering. 

ANNULERING DOOR DE CURSIST

Annuleringen dienen altijd schriftelijk of via e-mail te gebeuren. In geval van annulering is men altijd administratiekosten verschuldigd. Bij annulering tot één maand voor aanvang van de eerste cursusdag ontvangt men volledige restitutie van het inschrijfgeld. Bij annulering tot één week voor aanvang van de eerste cursusdag is men 50% inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering binnen een week voor aanvang van de cursus en in geval de cursist na aanvang van de cursus deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever/cursist geen recht op enige terugbetaling.

In geval van bijzondere omstandigheden beslist Elitas Groep over eventuele restitutie van cursusgeld. 

AANSPRAKELIJKHEID Elitas GROEP

Elitas Groep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens cursist/opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering over gaat.
Elitas Groep is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
Elitas Groep zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de cursist/opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Met ingang van 1 oktober 2004 zijn alle houders van een geldig EHBO-diploma van het Rode Kruis zonder extra kosten verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij Eerste Hulp verlenen. 

Copyright

De rechten van alle getoonde of gebruikte leermiddelen en methoden berusten exclusief bij Elitas Groep of de oorspronkelijk producerende partij (veelal het Rode Kruis voor particuliere cursussen)
 Zonder toestemming mogen uitgereikte leermiddelen niet worden vermenigvuldigd, van naam veranderd of van inhoud vervreemd of gebruikt worden voor leerdoeleinden of commercieel worden uitgebaat.
Leermiddelen mogen gebruikt worden door deelnemers als naslag werk voor eigen gebruik maar niet ter beschikking worden gesteld aan derden

Vertrouwelijkheid

Elitas Groep beschikt over een Privacy Beleid om ervoor te zorgen dat zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan wordt met de door klanten ter beschikking gestelde gegevens. Dit Privacy Beleid staat op de websites van Elitas Medical en Elitas BHV en wordt geacht onderdeel uit te maken van deze inschrijvingsvoorwaarden.

KLACHTENPROCEDURE

Indien een cursist een klacht heeft dient deze schriftelijk danwel via email aan info@elitas.nl ingediend te worden. De cursist ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging van de klacht. Deze bevestiging bevat:
-Een verklaring van vertrouwelijkheid. Klachten worden ten alle tijden vertrouwelijk behandeld.
-De termijn waarbinnen de klacht afgehandeld wordt, zijnde 10 werkdagen na ontvangst van de klacht.
-Duurt de afhandeling van de klacht langer dan genoemde 10 werkdagen, dan zal de cursist hiervan schriftelijk danwel via email op de hoogte gebracht worden binnen genoemde 10 werkdagen. Een klacht zal immer binnen 20 werkdagen na ontvangst afgehandeld worden.

Beroep
Een cursist die niet tevreden is met de afhandeling van een klacht zal dit kenbaar maken aan de directie van de Elitas Groep. De directie zal haar besluit binnen 5 werkdagen schriftelijk danwel via email aan de cursist mededelen. Als de cursist hier nog niet tevreden mee is wordt de klacht voorgelegd aan een onafhankelijk derde:

Petre Ritskes, Psycholoog en Mediator
Kort Schaf 23a
3991 AT Houten

Het oordeel van deze onafhankelijke deskundige is voor partijen bindend. Hiertegen kan geen bezwaar gemaakt worden. De onafhankelijk deskundige zal ook aangeven binnen welke termijn de consequenties van de uitspraak afgehandeld dienen te zijn. 

WIJZIGING INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

Elitas Groep is gerechtigd deze inschrijvingsvoorwaarden te wijzigen.

Elitas Groep BV
Archimedesbaan 13
3439 ME Nieuwegein

030 – 711 33 34                      
info@elitas.nl 

KVK 30233545

https://elitas.nl
https://elitasbhv.nl